En Th

 

นิทรรศการ

จิตรกรรมบัวหลวง: เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3 ธ.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2560
มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทยมาช้านาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560
นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการรวบรวมภาพเขียนจากศิลปินที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ตั้งแต่การการจัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2517 จนถึงครั้งที่ 38 ในปี 2559 นี้ รวม 124 ท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมแสดง 124 ชิ้น ประกอบด้วย งานจิตรกรรม 122 ชิ้น และงานประติมากรรม 2 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีผลงานของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง อีก 70 ชิ้น จึงมีผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 194 ชิ้น ด้วยเหล่าศิลปินบัวหลวงล้วนตระหนักดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญแก่ทุกประเทศ สร้างความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ พระองค์ทรงพยายามในการรักษาฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ให้คงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ ทรงเป็นผู้นำศิลปะสมัยใหม่ให้สังคมไทยได้ประจักษ์