นิทรรศการ

ศิลปิน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

ผลงาน

8622

กลียุค

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ศิลปิน เทิดธันวา คะนะมะ / แนวความคิด การเฝ้ารอของสามโลก ที่มีเพียงพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะสามารถลงมาปัดเป่าทุกข์ทั้งปวงที่กำลังเข้าสู่วิกฤตกาลอันอยู่ในสภาวะแห่งกลียุคอย่างแท้จริง ด้วยเพราะกิเลสเข้าครอบงำจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์ อเวจีนรก หรือกระทั่งเทพบนชั้นสรวงสวรรค์ หากหลงเข้าไปในกามกิเลสเมื่อใด ความเสื่อมสลายทางใจก็จะเกาะกุมขึ้นทันที จะค่อยๆ กัดกร่อนใจ ไปทีละนิด สุดท้ายยุคแห่งความเสื่อม ความวิบัติหรือที่เรียกว่ากลียุคก็จะบังเกิดขึ้น

เพิ่มเติม
8623

การต่อสู้และดิ้นรน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ศิลปิน ชิตพล มีเอี่ยม / แนวความคิด นำเสนอ การต่อสู้และดิ้นรนเอาชีวิตรอดในสังคมปัจจุบัน ที่ผู้มีอำนาจมักรังแกคนที่อ่อนแอกว่า โดยเสนอผ่านรูปลักษณ์ของสัตว์หิมพานต์ และเทคนิคกำมะลอ ที่สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด

เพิ่มเติม
8624

ความงามของธรรมชาติในเทคนิคลายกำมะลอ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ศิลปิน จตุพล สีทา / แนวความคิด ความงามของธรรมชาติเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งบนโลก อันเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะและผสมผสานเทคนิคกำมะลอ (ประยุกต์) ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทย ประเภท 2 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงความงามอันวิจิตร ผ่านอารมณ์และความรู้สึก ในศิลปะลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้า

เพิ่มเติม
8625

ความเป็นแม่

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๑ จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ / แนวความคิด “ความเป็นแม่” มาพร้อมกับความงดงาม ความดี ความรัก การให้ และความเสียสละของผู้เป็นแม่ ที่ส่งต่อให้กับลูกของตน ข้าพเจ้าแทนความหมายด้วยสีขาว คือ ค่าของน้ำนมแม่ ที่หล่อเลี้ยงส่งผ่านความรักของแม่มาสู่ลูก ด้วยเทคนิคช่างไทย การปักลูกปัด หินสี แทนความหมาย ความงดงามของความรักที่ก่อตัวเป็นธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมกับความเบิกบานใจของผู้เป็นแม่ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของความเป็นแม่ และคุณค่าของความรัก

เพิ่มเติม
8626

จิตรกรรมวิถีอีสานหมายเลข ๙

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / สกล มาลี / วิถีชีวิติความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชนบท ที่มีหลักปฎิบัติสัมพันธ์กับคติความเชื่อ ความศรัทราเกี่ยวกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่อาจจะมี ข้อธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมีเป้าหมายและจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องประกายและกระตุ้นให้คนในสังคมดำรงวิถีชีวิตแบบจารีตดั้งเดิม ยึดมั่นถือมั่นตามแบบคติความเรียบง่ายของการดำเนินชีวิตในสังคมชนบทอีสานได้อย่างกลมกลืนและแนบแน่น อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายเชื่อมโยงและปลูกจิตสำนึกให้วิถีของวัฒนธรรม และการดำรงอยู่ของชุมชนสอดประสานและผนวกเข้ากับวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม
8628

แดนสนธยา ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / มงคลเดช มะโนริน / ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเห็นการเคลื่อนตัวของเมฆหมอก ที่อยู่ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของเมฆหมอกนั้น ทำให้รู้สึกถึงความลึกลับ ซับซ้อน ที่ซ่อนอยู่ภายใน โดยข้าพเจ้าได้นำแรงบันดาลใจนี้ มาถ่ายทอดด้วยเส้น และน้ำหนัก ให้เกิดลีลาและอารมณ์ของมิติลวดลายที่อยู่ในจินตนาการของข้าพเจ้า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ

เพิ่มเติม
8629

แดนหิมพานต์ ๙

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๓ จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ธนพล เสือโรจน์ / แนวความคิด คติความเชื่อของคนไทยในพระพุทธศาสนาที่ถูกปลูกฝังมาช้านาน หล่อหลอมให้เกิดแนวความคิดเรื่อง บุญ บาป ความดี ความชั่ว ก่อเกิดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราวนั้นๆ และเรื่องเล่าที่สืบกันมาแต่โบราณกาล “แดนหิมพานต์” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ แสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนหิมพานต์ตามคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศานา ซึ่งเป็นแดนทิพย์ที่มีความงามน่ามหัศจรรย์ และแฝงไปด้วยความประทับใจในความงาม ความลี้ลับ ที่น่าค้นหา และคติความเชื่อที่มีต่อดินแดนทิพย์แห่งนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณี นำมาสร้างในลักษณะเฉพาะตนที่ประสานกลมกลืนกันด้วยจุด เส้น และสี ที่มีความสดด้วยความละเอียดลออ ประณีต และวิจิตรบรรจง เสมือนการค้นพบแดนทิพย์ตามจินตนาการส่วนตัว

เพิ่มเติม
8630

ต้นไม้ข้างเริน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / สุขุมาล ฤทธิเดช / แนวความคิด ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่อยู่รอบบ้าน มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชอบในความงามของธรรมชาติเหล่านั้น และได้นำแรงบันดาลใจนั้นมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเสนอพืชพันธุ์ต่างๆ จัดวางให้เป็นทัศนียภาพที่ทับซ้อนกันของรูปทรงที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความงาม ตามความคิดในรูปแบบอุดมคติของข้าพเจ้า

เพิ่มเติม
8631

พระมหากษัตริย์ผู้ฟื้นฟูราชประเพณี

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ธีร์ ธีรธรรม / ด้วยความรักที่พระองค์มีในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ที่บูรพกษัตริย์เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ในความเป็นชาติที่เก่าแก่ของไทย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีสำคัญขึ้น และมิได้ทรงฟื้นฟูอย่างเดียว หากยังทรงปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย

เพิ่มเติม
8632

มโนผจญ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ณัฐพงษ์ กังแฮ / แนวความคิด การดำรงชีวิตของมนุษย์ เต็มไปด้วยเรื่องราวของปัจจัยทางความคิด ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความรู้สึก รัก โลภ โกรธ หลง นั่นคือสัจธรรมแห่งความทุกข์ การต่อสู้ดิ้นรนของความรู้สึกของตนเอง เป็นการต่อสู้เพื่อให้เกิดความสุข ความสบาย ในรูปแบบรูปธรรม แต่ความคิด ความรู้สึก กลับสร้างมโนภาพที่เป็นนามธรรม สร้างเป็นความทุกข์อยู่ทุกขณะจิต ทั้งยังเป็นเรื่องราวที่ยากจะตัดทิ้งได้ ข้าพเจ้า จึงจินตนาการถึงเรื่องราวเหล่านั้น ฉากชีวิตในห้วงเวลา ล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายของความรู้สึก เพื่อให้จินตนาการของข้าพเจ้ามองเห็นเท่าทันความรู้สึกบนความทุกข์ และเพื่อฉุดตัวข้าพเจ้าออกมายืนมองภาพเรื่องราวมายาชีวิตเหล่านั้นอย่างมี “สติ”

เพิ่มเติม
8633

มหานทีศรีทันดร

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / พีระพล อินทร์ตุ้ม / แนวความคิด ข้าพเจ้ามีความกำหนัดสงสัยในเรื่องราวของมหานทีแห่งนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดริเริ่มในการสร้างรูปทรง และรูปแบบมหานทีแห่งนี้ขึ้นมาตามอุดมคติของข้าพเจ้า และศึกษาค้นคว้าจากบรมครูช่างโบราณในยุคต่างๆ ทั้งงานเขียน และข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ จนออกมาเป็นมหานทีศรีทันดรในแบบอุดมคติของตัวข้าพเจ้าเอง

เพิ่มเติม
8634

ภูมิลำเนา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ศิรดา นครขวาง / แนวความคิด ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นแบบไทยแนวประเพณี ได้เล่าเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมา เช่น ความเชื่อ อาชีพ ครอบครัว เหล่านี้จึงได้จินตนาการออกมาผ่านสัญลักษณ์ที่ลดทอนจากความจริง รูปแบบเรียบง่าย ซื่อๆ ที่เป็นเสน่ห์ของจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

เพิ่มเติม
8635

สีสัน ความวุ่ยวาย การต่อสู้

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / อิสรพงษ์ ใจคำ / แนวความคิด ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีความสนุกสนาน และมีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ จากความขัดแย้งของหลายๆ สาเหตุจากความคิดที่แตกต่าง ไม่เหมือนกัน หรือตรงข้ามกัน จึงเกิดความขัดแย้ง และการต่อสู้ระหว่างยักษ์ มนุษย์ และลิง ก่อให้เกิดเป็นความวุ่นวายจากการต่อสู้ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง สุดท้ายจึงไม่สามารถสรุปได้ ว่าฝ่ายใดดีหรือไม่ดี เพราะทุกฝ่ายต่างมีเหตุผลในการต่อสู้ของตน

เพิ่มเติม
8636

สุนทรียภาพชีวิต

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๒ จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / ศุภวัฒน์ วิบูลศิลป์ / แนวความคิด ความคุ้นเคย ความประทับใจในแง่มุมต่างๆ สังเกต ศึกษาธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่ง กระแสน้ำขึ้น–น้ำลง หมุนเวียนตามความสัมพันธ์ กระแสคลื่นลม มีขึ้น-มีสงบ ด้านมืด-ด้านสว่าง ที่มนุษย์ก็ย่อมต้องประสบทั้งความทุกข์ และความสุข ทุกสิ่งย่อมเชื่อมโยงอย่างมีเหตุมีผล ความเชื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจ ในยามที่พบอุปสรรค เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา จากแรงบันดาลใจดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิลปะ ทัศนคติส่วนตัวที่ต้องการสะท้อนความงามของการสลับสับเปลี่ยนตลอดเวลา สภาวะที่ไม่นิ่ง สุนทรียภาพความงามทางธรรมชาติที่แฝงไปด้วยแง่คิดเตือนสติในการใช้ชีวิต ความงามภายใต้จิตสำนึก

เพิ่มเติม
8637

เส้นทางชีวิต

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / อรุณศักดิ์ เผ่าภูรี / แนวความคิด ชีวิตของคนเราทุกคนก็เปรียบเสมือนกับเส้นทางเส้นหนึ่ง อยู่ที่ว่าเราจะจดจำเส้นทางเส้นนั้นอย่างไร เส้นทางแห่งชีวิตนี้เข้ามาแล้วก็ผ่านไป ในช่วงชีวิตของฉัน ต้นไม้ทุกต้น แมลงทุกตัว นกที่ส่งเสียงร้อง ฉันยังจดจำมันได้ดี มันเตือนใจให้ฉันใช้ชีวิตให้รู้คุณค่า มีน้ำใจ และศรัทธาในตัวเอง จงลงมือทำ... และก็ทำด้วยหัวใจ

เพิ่มเติม
8638

แสงสะท้อนธรรม ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / กิตติชัย เอื้อพิพัฒนากูล / แนวความคิด นำเสนอเทคนิคประดับกระจก ผ่านเรื่องราวพุทธประวัติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียด ประณีต เทียบเคียงกับผู้มีธรรมในใจ และความหยาบของผู้ที่ไม่มีธรรมในใจ ผ่านเศษกระจกที่แตก กระจัดกระจายอยู่ในงาน

เพิ่มเติม
8639

ออนซอน มูลมัง หมายเลข ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / รัตน ไวยะราบุตร. / แนวความคิด ผู้สร้างสรรค์มีความประทับใจผ้าทอพื้นบ้านอีสาน เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ปกปิดร่างกายตามมารยาทแล้ว ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญานไว้ด้วยกันได้อย่างลึกซึ้งงดงาม

เพิ่มเติม
8627

จินตนาการและความทรงจำปักษ์ใต้บ้านเรา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี / วรัญญา มณีศรี / ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายผ้าปาเต๊ะที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ จึงนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเอง เพื่อสะท้อนถึงชีวิต ความสุข และความเชื่อความศรัทธา ตามจินตนาการและความผูกพันที่ถูกปลูกฝังกันมา

เพิ่มเติม
8668

ธัมมจักกัปปวัตนะ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / สายอักษร รักคง / แนวความคิด แสดงถึงการเคลื่อนที่ของหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ผ่านรูปทรงของวงล้อแห่งธรรม หรือธรรมจักร โดยนำเสนอเรื่องราวของ “ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร” ซึ่งเป็นธรรมบทแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในตอนปฐมเทศนา และนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่มีการนำหลักธรรมมาเสนอผ่านรูปทรงของธรรมจักร และบรรยากาศของภาพที่ใช้โทนเย็น สว่างเป็นหลัก เพื่อแสดงถึงความสุข จากการได้รับฟังธรรมที่สงบ เบาสบายเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์

เพิ่มเติม
8667

กรรมวิบาก ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / กรชวัล จันทร / แนวความคิด ความประทับใจจากการได้เห็นสมุดข่อยโบราณ ที่ได้บันทึกเรื่องราวของไตรภูมิ ตอนนรก จึงได้นำรูปแบบมาสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในรูปแบบสมุดพับบนพื้นดินสอพองกาวเม็ดมะขามบนกระดาษสา โดยมีเหตุของการกระทำและตามด้วยผลของกรรมนั้น เพื่อที่จะแสดงให้เห็นการกระทำบางอย่างที่พลาดพลั้งของตนเองในนรกสามขุม คือ มหาโรรุวนรก มหาตาปนรก และ อเวจีนรก

เพิ่มเติม
8669

นิทานธรรม ๑

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส / แนวความคิด พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๕ ถึงจิตรกรรมฝาผนังไทย ความว่า “การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น นอกจากเขียนให้งามแล้ว ยังต้องเป็นดั่งธรรมถึงด้วย (แปลว่า ผู้แสดงธรรม)” ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่แสดงเนื้อหาทางพุทธธรรม พุทธปรัชญา ผ่านการตีความจากวรรณกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา อาทิ พุทธประวัติ พุทธชาดก และปริศนาธรรม ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าแสดงรูปทรง สีสัน บรรยากาศ แบบภาพจิตรกรรมประเพณีของไทย แสดงความเคลื่อนไหว ภายใต้เรื่องราวที่สนุกสนาน แต่แฝงด้วยสาระทางธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความดี ความงาม และความจริง

เพิ่มเติม
8670

นิทานธรรม ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส / แนวความคิด พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๕ ถึงจิตรกรรมฝาผนังไทย ความว่า “การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น นอกจากเขียนให้งามแล้ว ยังต้องเป็นดั่งธรรมถึงด้วย (แปลว่า ผู้แสดงธรรม)” ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่แสดงเนื้อหาทางพุทธธรรม พุทธปรัชญา ผ่านการตีความจากวรรณกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา อาทิ พุทธประวัติ พุทธชาดก และปริศนาธรรม ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าแสดงรูปทรง สีสัน บรรยากาศ แบบภาพจิตรกรรมประเพณีของไทย แสดงความเคลื่อนไหว ภายใต้เรื่องราวที่สนุกสนาน แต่แฝงด้วยสาระทางธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความดี ความงาม และความจริง

เพิ่มเติม
8672

พระจุฬามณีเจดีย์สถาน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / อภิสิทธ์ เอ้งฉ้วน / แนวความคิด พระจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประดับด้วยแก้วแพรวพราย และกำแพงทุกด้านประดับด้วยทองคำ องค์พระเจดีย์มีฐานกลมสูงตระการตา เป็นแก้ว ๗ ประการ จากความงามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ข้าพเจ้าจึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแสดงถึงความอลังการแห่งจุฬามณีเจดีย์ ผ่านกระบวนการ เทคนิค สีสัน ความละเอียดอ่อนช้อย และรสนิยม สุนทรียภาพของจิตรกรรมไทยประเพณี ให้เกิดพลังความงามแห่งการสำแดงออกทางอารมณ์ สงบนิ่ง ควรค่ากับการสักการะของพระจุฬามณีเจดีย์

เพิ่มเติม
8679

พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / สมฤทัย วงศ์ใหญ่ / แนวความคิด ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมไทยพุทธประวัติ แสดงพุทธบารมีแห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดพุทธลักษณะอันงดงาม ในบรรยากาศอันรุ่งเรือง เป็นทิพย์ เพื่อสะท้อนความศรัทธา ความอิ่มเอิบใจ ปิติสุข อันนำไปสู่การน้อมรำลึกถึงคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพิ่มเติม
8682

พระพุทธเจ้าโปรดพระนางพิมพา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / สมฤทัย วงศ์ใหญ่ / แนวความคิด ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมไทยพุทธประวัติ แสดงพุทธบารมีแห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดพุทธลักษณะอันงดงาม ในบรรยากาศอันรุ่งเรือง เป็นทิพย์ เพื่อสะท้อนความศรัทธา ความอิ่มเอิบใจ ปิติสุข อันนำไปสู่การน้อมรำลึกถึงคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพิ่มเติม
8683

พระพุทธลีลา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / โกสินทร์ รุ่งเรือง / แนวความคิด มีแนวความคิดจากการได้ศึกษาพุทธประวัติ และต้องการที่จะนำเรื่องราวในพุทธประวัติออกมาถ่ายทอด เรื่องราวในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จึงนำตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ หลังจากโปรดพุทธมารดา 3 เดือน พระพุทธองค์ทรงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งทรงเปิดให้เห็นหมดทั้ง 3 โลก คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก ทำให้ดูแล้วเกิดความรู้สึกต่อผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้

เพิ่มเติม
8684

พระอาทิตย์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / ธีร์ ธีร์ธรรม / แนวความคิด พระอาทิตย์ เป็นแรงบันดาลใจในทุกๆ เช้า เมื่อพระอาทิตย์สาดแสงขึ้นมา ชีวิตใหม่ที่สดใส รุ่งเรืองได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

เพิ่มเติม
8685

พุทธลีลา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / ภูวดล ศรีแก้ว / แนวความคิด เป็นการนำเรื่องราวในพุทธประวัติมาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปไทย โดยใช้ลายกนกเข้ามาร่วมในการเขียนภาพมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมนั้นนิยมใช้การเขียนลายรดน้ำมากกว่า

เพิ่มเติม
8720

พุทธานุภาพ ๑ โลกวิวรณปาฏิหาริย์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / ธวัชชัย โตขำ / แนวความคิด พุทธานุภาพที่ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ ให้สัตว์โลกทั้งหมดได้ตระหนักถึงคุณงามความดี (สวรรค์) ทุกขเวทนา (นรก) ข้าพเจ้าจึงใช้พื้นที่ว่างในงานศิลปะ ทัศนธาตุ เพื่อเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ ครั้งนี้ เพื่อให้แสดงถึงมิติต่างๆ แก่งานศิลปไทยแบบประเพณี ทั้งยังรักษาขนบธรรมเนียมแบบโบราณและสร้างสรรค์สัญลักษณ์และรูปทรงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นงานจิตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยนำเอาเนื้อหาทางศาสนามาตีความเพื่อให้เกิดมิติใหม่ ที่เล่าถึงพระธรรมคำสั่งสอน และปริศนาธรรมในพุทธประวัติต่างๆ ด้วยกลวิธีทางศิลปะ

เพิ่มเติม
8724

มหานทีศรีโคตรบูรณ์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / นคร เหล่าหล้า / แนวความคิด ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปีจะมีเทศกาลไหลเรือไฟ บูชาแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง จินตนาการจากตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันว่า มีเมืองบาลใต้แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาพญานาค เชื่อกันว่าพญานาคนับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีเช่นเดียวกันกับมนุษย์ โดยเมื่อถึงวันสำคัญพุทธศาสนา บรรดาพญานาคก็มักจะสร้างมหัศจรรย์อยู่เสมอ

เพิ่มเติม
8730

โลกวิวรณปาฏิหาริย์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๒ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / อภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน / แนวความคิด เมื่อจะเสด็จลงมาจากเทวโลก พระพุทธองค์ทรงทำ “โลกวิวรณปาฏิหาริย์” เปิดโลกทั้ง ๓ คือ นรก สวรรค์ และโลกมนุษย์ ให้มองเห็นตลอดถึงกันหมด ด้วยพุทธานุภาพ จากนั้นเสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่สังกัส สะนคร จากเหตุการณ์นี้ ข้าพเจ้าจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแสดงถึงความคุณาอลังการแห่งพุทธบารมีขององค์พระศาสดา ผ่านกระบวน ลาย สีสัน ความละเอียด อ่อนช้อย ปราณีต สาระเนื้อหา ทักษะ และรสนิยมสุนทรียภาพ ของงานจิตรกรรมไทยประเพณี ให้เกิดพลังแห่งการสำแดงออกที่สร้างอารมณ์ ความเคลื่อนไหว แพรวพราว อึกทึก ที่แผ่ฉับพลันรังสีไปทั่วทั้งสามโลก และลุ่มลึกในความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา

เพิ่มเติม
8727

ยมกปาฏิหาริย์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๑ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ / แนวความคิด “ยมกปาฏิหาริย์” เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวพุทธประวัติ อันแสดงถึงพุทธานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริย์ซึ่งสร้างศรัทธาธรรมให้เกิดขึ้นแก่มหาชน ผลงานที่ได้แสดงออกโดยใช้ความวิจิตรของเส้น สี ลวดลาย อันเป็นลักษณะพิเศษของจิตรกรรมไทยประเพณีที่สอดประสานกลมกลืน เพื่อสร้างความรู้สึกศรัทธา ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระแห่งยมกปาฏิหาริย์ อันจะน้อมนำไปสู่หนทางแห่งปัญญา อันเป็นแก่นสารของพระธรรมในพระพุทธศาสนา

เพิ่มเติม
8733

สาละ ๑

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / วิริยะพร จิตราภิรมย์ / แนวความคิด ต้นสาละนั้น เป็นต้นไม้ที่สำคัญทางด้านพุทธศาสนา และยังมีความงดงามเป็นพิเศษ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ทำให้ตัวข้าพเจ้านั้น ได้มองเห็นสัจธรรมที่อยู่ภายในธรรมชาติ

เพิ่มเติม
8737

สาละ ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / วิริยะพร จิตราภิรมย์ / แนวความคิด ต้นสาละนั้น เป็นต้นไม้ที่สำคัญทางด้านพุทธศาสนา และยังมีความงดงามเป็นพิเศษ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ทำให้ตัวข้าพเจ้านั้น ได้มองเห็นสัจธรรมที่อยู่ภายในธรรมชาติ

เพิ่มเติม
8739

สุบินนิมิตร

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / เอกกร บุญวงค์ / แนวความคิด ข้าพเจ้านำเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ตอน สุบินนิมิตร มาสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยแสดงออกทางสุนทรียภาพในการใช้เส้นลวดลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความอ่อนช้อย เคลื่อนไหว พริ้ว ราวกับความฝัน

เพิ่มเติม
8740

เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี / เมธาสิทธิ์ อัดดก / แนวความคิด ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง “เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของพระพุทธองค์ ที่มีการผสมผสานลวดลายพันธุ์พฤกษาในธรรมชาติ โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดเรื่องราวในภาพได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน และแสดงอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวนั้นๆ พร้อมทั้งแฝงคติธรรมแง่คิดในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำให้เกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนา พร้อมกับการแสดงออกทางความงาม และความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวของข้าพเจ้า

เพิ่มเติม
8741

"ไก่จ๋า"

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / อนันต์ยศ จันทร์นวล / แนวความคิด ข้าพเจ้าแสดงออกด้วยความคิด อารมณ์ และความรู้สึก โดยต้องการเสียดสีสภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่นับวันยิ่งเห็นถึงความเสื่อมถอยทางจริยธรรมและศีลธรรม ทั้งความคิดการกระทำของคน ที่ก่อให้เกิดความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง การแย่งชิง เข่นฆ่า เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งสิ้น

เพิ่มเติม
8742

13 10 2559 No.7

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี / แนวความคิด ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังได้ออกประกาศข่าวการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ด้วยพระอาการสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา นับเป็นข่าวที่ทำให้หัวใจของข้าพเจ้านั้นแตกสลายอย่างหาที่สุดมิได้ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์นั้นอาจไม่ชัดเจนเท่าในความทรงจำ ในฐานะคนไทยจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ จึงขอปณิธานว่าจะเป็นคนดี ตามแนวทางที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ดีที่สุด เราจะเข้มแข็ง ก้าวผ่านความเศร้าโศกนี้ไปให้ได้ และจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

เพิ่มเติม
8757

พุทธศาสนา

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / สุคนธ์ โมทะจิตร / แนวความคิด การนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ตนเองและสังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีคุณภาพ

เพิ่มเติม
8759

กรรมสนอง

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / สาคร วงษ์ราชสีห์ / แนวความคิด จากความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชั่ว เชื่อว่ากรรมที่ทำลงไปย่อมตอบสนองไม่ว่าภพภูมินี้ ก็ภพภูมิหน้า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือเป็นบาปกรรมยิ่ง จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนหนังสัตว์ เพื่อแสดงให้เห็นผลแห่งการสร้างกรรม ตามความเชื่อของหลักปรัชญาศาสนา โดยมีเจตนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ งดเว้นการฆ่า การเบียดเบียน และให้เกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เพิ่มเติม
8760

การทับซ้อนของความทรงจำ หมายเลข ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / นอเดียนา บีฮิง / แนวความคิด ข้าพเจ้านำเสนอถึงร่องรอยวิถีชีวิต ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านรูปทรงบ้านเก่า ซึ่งถึงแม้จะเป็นบ้านเก่า แต่ในความเก่ายังมีกลิ่นอายของความสุข และความทุกข์ของคนที่เคยอาศัยในบ้าน โดยใช้สัญลักษณ์ โครงสร้างภายนอกและภายในเป็นสื่อในการแสดงออก เล่าเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงนำแรงบันดาลใจดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม ๒ มิติ โดยใช้เทคนิคการเย็บปัก เพื่อบันทึกเรื่องราวความทรงจำของคนในพื้นที่ นำภาษาภาพที่แสดงออกผ่านผลงานจิตรกรรม

เพิ่มเติม
8763

ความปรารถนา... ของสตรี หมายเลข ๑

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / ยามีล๊ะ หะยี / แนวความคิด พื้นฐานของมวลมนุษย์นั้น ปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุก สงบสุข และสันติ สังคมจะเปี่ยมสุขนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบรรดาสตรี สตรีนั้นคือเบื้องหลังความสำเร็จของสังคม ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจ และมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรดาสตรีในฐานะผู้ที่มีอิทธิพลต่อสถาบันครอบครัวในการกล่อมเกลา อบรมสั่งสอน ลูกหลานให้อยู่ในหนทางแห่งคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี โดยถ่ายทอดด้วยกระบวนการเย็บปักผ้า ผ่านสัญลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ความฝัน และความปรารถนา ของสตรี ผ่านรูปร่าง ของเจ้าสาวโดยสร้างสรรค์ด้วยบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึก ความรัก และความปรารถนาที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ แบบตามครรลองของศาสนาอิสลามที่สอนไว้ว่า "บรรดาสตรีนั้น อุปมาดั่งเสาของประเทศ หากว่าสตรีในประเทศหนึ่งๆ นั้นเสียหาย แน่นอนประเทศนั้นก็จะเสียหายเช่นกัน และหากว่าสตรีในประเทศหนึ่งๆ นั้นดี และมีความประเสริฐ แน่นอนว่าประเทศนั้นๆ ก็จะดีตามไปด้วย”

เพิ่มเติม
8774

ฉัน + เธอ ๒๐๐๗

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / ปาลฉัตร ยอดมณี / แนวความคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า คือการสร้างภาพของรูปความเชื่อในสังคม ให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปอุปมา ผ่านการปรุงแต่งภาพถ่ายกายของมนุษย์ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า จากอดีตจนปัจจุบัน มนุษย์คือผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าและปีศาจล้วนมาจากส่วนลึกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และความเชื่อเหล่านั้นยังคงอยู่ จนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เป็นปริศนาที่คลุมเครือ ยากต่อการอธิบายถึงการมีอยู่จริงของอำนาจของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการตั้งคำถามต่อความจริงที่อยู่ภายใต้เบื้องลึกของจิตใจ ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นภาพสะท้อนธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และสังคมที่ครอบงำเราอยู่ในเชิงตรรกะ รวมถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้าเอง

เพิ่มเติม
8765

ฉัน + เธอ ๑๘๖๗

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๑ จิตรกรรมร่วมสมัย / ปาลฉัตร ยอดมณี / แนวความคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า คือการสร้างภาพของรูปความเชื่อในสังคม ให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปอุปมา ผ่านการปรุงแต่งภาพถ่ายกายของมนุษย์ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า จากอดีตจนปัจจุบัน มนุษย์คือผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าและปีศาจก็ล้วนมาจากส่วนลึกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และความเชื่อเหล่านั้นยังคงอยู่ จนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เป็นปริศนาที่คลุมเครือ ยากต่อการอธิบายถึงการมีอยู่จริงของอำนาจของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการตั้งคำถามต่อความจริงที่อยู่ภายใต้เบื้องลึกของจิตใจ ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าจึงเป็นภาพสะท้อนธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และสังคมที่ครอบงำเราอยู่ในเชิงตรรกะ รวมถึงสิ่งที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้าเอง

เพิ่มเติม
8777

ดวงเนตรแห่งรัตติกาล

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / วิทยา ถานะกอง / แนวความคิด ความทุกข์ที่เกิดจากตัวเรา ด้วยเหตุของความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ภายในความคิดจิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ มืดมนต่อตัวเรา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้น โดยใช้นกฮูกแทนสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา ใช้ในการพิจารณามองเห็นปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ในตัวเรา เพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งสติปัญญา ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

เพิ่มเติม
8780

เด็กเร่ร่อน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๓ จิตรกรรมร่วมสมัย / สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย / แนวความคิด รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงจากการกระทำของผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบ และไร้มนุษยธรรม ผลักภาระที่ตนเอง ควรรับผิดชอบ ปล่อยให้เด็กต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าเวทนา ซึ่งเป็นสาเหตุอันเลวร้ายของสังคม

เพิ่มเติม
8781

ต้นไม้แห่งจิต ๗/๒๕๖๐

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ / แนวความคิด เปรียบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสมือนการศึกษาสมาธิ ฝึกจิตให้นิ่ง โดยอาศัยรูปทรงสัญลักษณ์ที่มีความผูกพันที่สื่อความหมายแทนตัวตน ในที่นี้คือ “ต้นไม้” เป็นสัญลักษณ์แทนสัมพันธภาพของครอบครัว ความอบอุ่น และความอุดมสมบูรณ์ อาศัยทัศนธาตุ คือจุด และเส้น ในการฝึกจิตให้เกิด “สมถะ” ให้เกิดความนิ่ง มีสมาธิเพื่อเผชิญสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

เพิ่มเติม
8786

บ้าน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / จารุวรรณ เมืองขวา / แนวความคิด ในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ มากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพัน และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศลบาย หรืออุบาย เช่น เรื่องเล่านิทานและสุภาษิตสำนวนไทย ที่เอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองที่ดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง กุศลบายหรืออุบายเหล่านั้น ถูกปลูกฝังและหยั่งรากลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ การลงแขกทำนา การปลูกบ้านเรือน การสร้างวัดวาอาราม การถ่ายทอดความรู้ทางช่าง ทั้งการเขียนรูปในงานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ข้าพเจ้านำกระบวนการจากประเพณีเหล่านั้น ทั้งทางเนื้อหาและการปฏิบัติ มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการทางศิลปะ โดยใช้เทคนิคผสม และวัสดุผสม เช่น การเข้าไม้ ทำเดือยหางเหยี่ยว การแกะไม้ การปั้นปูนดินสอพอง การติดประดับกระจก การปิดทอง เพื่อแสดงถึงศรัทธาที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นคำสอนจากบรรพบุรุษของเราผ่านการผสมผสานระหว่างเรื่องราวทางอุดมคติไปสู่จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เพิ่มเติม
8785

ในบ้าน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / จารุวรรณ เมืองขวา / แนวความคิด ในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ มากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพัน และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศลบาย หรืออุบาย เช่น เรื่องเล่านิทานและสุภาษิตสำนวนไทย ที่เอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองที่ดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง กุศลบายหรืออุบายเหล่านั้น ถูกปลูกฝังและหยั่งรากลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ การลงแขกทำนา การปลูกบ้านเรือน การสร้างวัดวาอาราม การถ่ายทอดความรู้ทางช่าง ทั้งการเขียนรูปในงานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ข้าพเจ้านำกระบวนการจากประเพณีเหล่านั้น ทั้งทางเนื้อหาและการปฏิบัติ มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการทางศิลปะ โดยใช้เทคนิคผสม และวัสดุผสม เช่น การเข้าไม้ ทำเดือยหางเหยี่ยว การแกะไม้ การปั้นปูนดินสอพอง การติดประดับกระจก การปิดทอง เพื่อแสดงถึงศรัทธาที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นคำสอนจากบรรพบุรุษของเราผ่านการผสมผสานระหว่างเรื่องราวทางอุดมคติไปสู่จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เพิ่มเติม
8790

สองพี่น้อง

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย / แนวความคิด รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงจากการกระทำของผู้ใหญ่ที่ไร้ความรับผิดชอบ และไร้มนุษยธรรม ผลักภาระที่ตนเอง ควรรับผิดชอบ ปล่อยให้เด็กต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าเวทนา ซึ่งเป็นสาเหตุอันเลวร้ายของสังคม

เพิ่มเติม
8791

สังสรรค์

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / นิลยา บรรดาศักดิ์ / แนวความคิด ในสังคมปัจจุบันมีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทำให้คนปัจจุบันพยายามหาความสุขด้วยการสังสรรค์และท่องเที่ยวยามค่ำคืน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานให้กับตัวเอง ซึ่งผลดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดหาแรงบันดาลใจจากสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้คนต่างชาติมารวมตัวกัน ถึงแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติ แต่ก็สามารถพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และจบลงในเวลาอันสั้น เกิดขึ้น และจบไป กลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นสภาวะสังคมที่ผู้คนออกมาเพื่อหาความหมายของความสุขให้กับตัวเอง นับเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

เพิ่มเติม
8792

สัญลักษณ์ของความสูญเสีย ๒

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / นูรียา วาจิ / แนวความคิด จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีต ปัจจุบัน ส่งผลต่อความรู้สึก “ความหวาดระแวง” แปรเปลี่ยนเป็นความคิดเปรียบเทียบระหว่างความดี กับไม่ดี เห็นได้จากภายนอกหรือภายใน ผ่านรูปสัญลักษณ์ของดอกไม้ทับซ้อนกัน ก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ เปรียบดังตัวแทนของข้าพเจ้าสู่กระบวนการจิตรกรรมผสมพื้นผิวเทคนิคบาติก แสดงออกถึงจังหวะทิศทางของอารมณ์ เหลือเพียงร่องรอยความรู้สึกในแบบการวาดเส้น

เพิ่มเติม
8793

สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / ศรชัย พงษ์ษา / แนวความคิด ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอ สัญญะ (Totem) ผีประจำตระกูลของมอญ ที่บ่งบอกเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของคนผู้ใช้สัญญะเดียวกันโดยสืบทอดกันมาผ่านลูกชาย รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองที่มีสัญญะเป็นผีเต่าอยู่ในสายเลือด คนมอญใช้ผีในการควบคุมสังคมให้ดำเนินอยู่อย่างสงบสุข และยังเป็นเครื่องควบคุมบทบาทชีวิตของบุตรชายคนมอญทุกคน ซึ่งต้องแบกรับภาระทางความเชื่อนี้ให้สืบต่อไปผ่านพิธีกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนทางความรู้สึกและทางปฏิบัติ เกิดเป็นพันธนาการที่เข้มข้นระหว่างผีกับมนุษย์ ทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับสมดุลระหว่างการสืบทอดความเชื่อของบรรพบุรุษให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ การแบกรับความเคารพ ความศรัทธาในไสยศาสตร์ เมื่อจรดกับเหตุผลที่ประกอบด้วยปัญญาและวิจารณญาณนั้น นำมาสู่การตั้งคำถามต่อรากเหง้าบรรพบุรุษของตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อที่มีลักษณะซับซ้อน ข้าพเจ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยความเข้าใจ แล้วแสดงออกมาเชิงอุปมาผ่านผลงานจิตรกรรมสื่อผสม

เพิ่มเติม
8794

หุ่นนิ่งจากจิตรกรรมกระบวนจีน

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / สุพิมพ์ วรทัต / แนวความคิด ความแตกต่างของวิถีชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ให้ความสนใจเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และความเลื่อมใสศรัทธา ในพระธรรมคำสอนถูกให้ความสำคัญน้อยลง แต่กลับมีเรื่องราวของวัตถุนิยมเข้ามาแทนที่มากขึ้น เรื่องราว ทางพระพุทธศาสนากลับกลายเป็นการถูกบันทึกไว้เพียงภาพจิตรกรรมฝาผนังผนัง เช่น ภาพจิตรกรรมกระบวนจีนในจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นเป็นพุทธบูชา ที่แสดงถึงความรักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงนำรูปแบบนี้ผนวกกับแนวคิดทางสังคม โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมกระบวนจีนสมัยใหม่ เป็นการสร้างสรรค์เชิงล้อเลียน เปรียบเทียบค่านิยมแต่ละยุคสมัยแต่ละสมัย ระหว่างอดีตและปัจจุบัน

เพิ่มเติม
8795

อาณาจักรกบ ๑

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / นายอดิศร วุฒิ / แนวความคิด ข้าพเจ้าใช้จินตนาการของตนเอง ผนวกกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และพบเห็นมาในสังคมยุคนี้มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของสังคม และอาณาจักรแบบใหม่ ที่ผสานจินตนาการจนเกิดเป็น “อาณาจักรกบ” โดยสะท้อนกลุ่มชนชั้นผู้มีอำนาจ เส้นแบ่งแยกระหว่างบุคคล สถานะทางสังคม เหมือนกับสังคมมนุษย์ ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน โดยใช้พื้นฐานเทคนิคการตัดเส้นแบบจิตรกรรมไทย

เพิ่มเติม
8796

อิฐ-สระภาพ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

จิตรกรรมร่วมสมัย / บทม์มาลิน เกิดหนุนวงศ์ / แนวความคิด คนในสังคมไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการ มีสิทธิ์พื้นฐานเป็นของตัวเอง สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทย ที่ควรรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง ทำให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ภายใต้ความเสรีภาพที่ยังคงปรากฎอยู่ และข้าพเจ้าเพียงต้องการไม่อยากให้สูญหายไป

เพิ่มเติม
8797

ไอเข้

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39

รางวัลที่ ๒ จิตรกรรมร่วมสมัย / อนันต์ยศ จันทร์นวล / แนวความคิด ข้าพเจ้าแสดงออกด้วยความคิด อารมณ์ และความรู้สึก โดยต้องการเสียดสีสภาวะสังคมไทย ในปัจจุบัน ที่นับวันยิ่งเห็นถึงความเสื่อมถอยทางจริยธรรมและศีลธรรม ทั้งความคิดการกระทำของคน ที่ก่อให้เกิดความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง การแย่งชิง เข่นฆ่า เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งสิ้น

เพิ่มเติม