นิทรรศการ เพียรสาน งานศิลป์

15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2565

 

นิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์”

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

         สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมาตลอดรัชสมัย จึงได้ทรงทราบถึงทุกข์สุขของราษฎรและ
พระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดมา พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม โดยหนึ่งในงานหัตถกรรมที่ทรงส่งเสริมนั้น คือ เครื่องจักสานต่าง ๆ ด้วยพระองค์ทรง เห็นว่าเครื่องจักสานเป็นงานฝีมือที่ราษฎรทำใช้กันในครัวเรือนมาแต่โบราณและแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

 

         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงเห็นสมควรนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้

 

   
แบบฟอร์มโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 

 

เพียรสาน...งานศิลป์

เพียรสาน...งานศิลป์