นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565

5 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2565

     ปี 2565 แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และไม่สามารถจัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 ขึ้นได้ แต่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ในการพัฒนาศิลปะไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษา 43 สถาบัน 52 คณะ ในการตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยคณาจารย์ของแต่ละสถาบัน ได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง รวม 161  ชิ้น แบ่งเป็นผลงานของระดับปริญญาโท 14 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 147 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวาง เป็นต้น มาร่วมเข้าชมนิทรรศการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

   
แบบฟอร์มโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 

 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม  ปี 2565

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565