นิทรรศการ INspiration

20 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563

 

 

นิทรรศการ INspiration โดย ศิลปินกลุ่มอิน (IN)  รวบรวมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม กว่า 180 ชิ้น มาจัดแสดง กลุ่มอิน (IN) ประกอบด้วย 6 ศิลปิน คือ ชัชวาล รอดคลองตัน (ประธานกลุ่ม) ภูษิต กาญจนศิริปาน วาสนา สีสัง ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม สุพร แก้วดา และนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ซึ่งแต่ละท่านล้วนเคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดหลายแห่ง มีฝีมือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยและปรัชญาทางพุทธ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน และ ศิลปินรับเชิญอีก 3 ท่าน

 

 

 

นิทรรศการหัวโขนชั้นครู

23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม   2563

 

นิทรรศการหัวโขนชั้นครู รวบรวมผลงานหัวโขนเก่าแก่และทรงคุณค่าของครูช่างรุ่นต่างๆ ที่หาชมได้ยาก กว่า 90 ชิ้นงาน มาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างเสริมสำนึกรักในการแสดงโขน ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่ควรหวงแหนและรักษาไว้ นิทรรศการจัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารกรุงเทพ และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

 

 

ไม่พบข้อมูล