นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564

17 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564

                  

          หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ในการพัฒนาศิลปะไทยให้มีคุณภาพ แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิต-19 สถาบันอุดมศึกษา 41 สถาบันทั่วประเทศ ยังคงให้ความร่วมมืออย่างดีในการตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงรวม 155  ชิ้น แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 15 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 140 ชิ้น ผลงานมีความโดดเด่น หลากหลาย อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม งานจัดวาง และดิจิตัลอาร์ต นิทรรศการนี้ไม่เพียงช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา แต่ยังเป็นการแนะนำศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต

ไม่พบข้อมูล